Direct contact? Bel: 06 - 269 83 888

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio3 en een cliënt waarop Nagelstudio3 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Nagelstudio3 een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspannigen Nagelstudio3

Nagelstudio3 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio3 zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio3 melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio3 het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Nagelstudio3 moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

bovenstaande vervalt indien de behandelingsduur langer is dan 1 uur en 15 minuten, dan mag Nagelstudio3 de helft van de behandelingsprijs in rekening brengen.

Indien de cliënt meer dan 7 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nagelstudio3 de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

In het geval dat de afspraak anders is dan ingeboekt mag Nagelstudio3 de prijs aanhouden van de ingeboekte afspraak. Mocht er iets veranderd worden aan de situatie van je nagels kunt u dit doorgeven aan nagelstudio3 of zelf aanpassen via de bevestigingsmail.

bijvoorbeeld: 'gellak verwijderen + nieuwe' ingeboekt, maar bij behandeling blijkt dat de gellak er al af is zodat er alleen nieuwe gellak geplaatst wordt, mag Nagelstudio3 de ingeboekte afspraakprijs in rekening brengen.

4: Betalingen

Nagelstudio3 vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Nagelstudio3 vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact te voldoen.

5: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio3 vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio3 neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Nagelstudio3 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio3 zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6: Aansprakelijkheid

Nagelstudio3 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio3 is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio3 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Nagelstudio3. Nagelstudio3 met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio3 de behandeling opnieuw verrichtenzoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinsloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio3 en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Nagelstudio3 geeft geen geld terug.

8: Geheimhouding

Nagelstudio3 is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio3 verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9: Recht:

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio3 en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.